Privacybeleid

Privacybeleid

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Erve ZoKlein streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. 

Categorieën persoonsgegevens  

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat jij bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de organisatie in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 

 • NAW-gegevens 
 • Geboortedatum 
 • BSN-nummer 
 • Geslacht 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid
 • De naam van jouw zorgverzekeraar en polisnummer 
 • De naam van jouw andere zorgverleners 
 • Tijdstip van jouw afspraak  
 • Betalingsgegevens 


Grondslag voor gegevensverwerking 

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. 

Doeleinden gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Het aanmaken van jouw cliëntendossier om je bij de organisatie in te schrijven; 
 • Het bijhouden van jouw cliëntendossier; 
 • Het inplannen van een afspraak; 
 • Het uitvoeren van een begeleiding; 
 • Het factureren van een begeleiding; 
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren; 
 • Het verbeteren van onze dienstverlening; 
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten. 


Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.   

Toestemming minderjarige 

Voor kinderen tot 12 jaar kunt je als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming moet geven.  

Bewaartermijnen 

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, na de laatste wijziging, uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor de financiële administratie en de hierbij horende gegevens geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.  

Beveiligingsmaatregelen 

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Erve ZoKlein heeft een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Tevens zijn medewerkers van Erve ZoKlein die krachtens hun functie kennis hebben van persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze ingevolge hun functie geen kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens.  

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks) 

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt. 

Jouw rechten 

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat jou daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan (info@ervezoklein.nl) of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0613540569 of 0640505504. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op jouw verzoek te reageren. 

Klacht indienen  

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je met ons contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@ervezoklein.nl. Indien je een klacht hierover wilt indienen, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens   

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze organisatiewebsite bekend worden gemaakt. Wij raden jou daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Onze contactgegevens  

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: 

Erve ZoKlein 

T.a.v. Lisanne en Gaston Moes 

Nosseltweg 25, 7591PP Denekamp 

info@ervezoklein.nl